nowe zasady rozliczania VAT w budownictwie na rok 2014

homePomoc przy budowie domu jednorodzinnego systemem gospodarczym na nowych zasadach – tzw. częściowy zwrot VAT dla nabywających uprawnienia od 1 stycznia 2014 r.


Nowy mechanizm tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane określa zasady pomocy, jaką w ramach ustawy objęte będą od 1 stycznia 2014 r. osoby budujące dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny (w ramach rozbudowy). Rozwiązanie w zakresie warunków dotyczących beneficjentów wsparcia (wiek, pierwsze mieszkanie), nakładów na mieszkanie objętych pomocą finansową (okres ponoszenia wydatków na zakup materiałów budowlanych objęty wsparciem, data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz zakresu przedsięwzięć objętych pomocą (budowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego) jest analogiczne jak w przypadku programu wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat – MdM. Rozwiązanie w zakresie proponowanego mechanizmu wsparcia (zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w równowartości określonej na podstawie różnicy stawki podatku VAT i stawki obowiązującej w przeszłości – jako obniżona – podatku VAT na materiały budowlane) jest tożsame z systemem tzw. „zwrotu VAT na materiały budowlane”, wprowadzonym do obrotu prawnego w okresie akcesji Polski do UE. Tak jak obecnie, tak też i na nowych zasadach dokumenty złożone razem z fakturami uprawniającymi do tzw. częściowego zwrotu części VAT weryfikuje właściwy urząd skarbowy.

Zachowanie prawa ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych na dotychczasowych zasadach

Regulacje ustawy przewidują utratę mocy, z dniem 1 stycznia 2014 r., ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.);
– osoby, które przed dniem 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, o których mowa w ww. ustawie mają prawo ubiegać o zwrot części tych wydatków na dotychczasowych zasadach;
– wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:
1) od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
5) od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.;
– w przypadku, gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r.

materiały pobrany ze strony: Ministerstwa Transpotru, Budownictwa i Gospodarki Morskiej więcej informacji: www.transport.gov.pl